Connect with OKKERSE on Linkedin

Sinds 2014 is er een wettelijke mogelijkheid om beschermingsbewind aan te vragen wanneer er sprake is van een problematische schuldenlast, een zogeheten schuldenbewind. Een beschermingsbewindvoerder neemt in dat geval het gehele financiële beheer over van de betrokken persoon. De afgelopen jaren is er een grote toename geweest van het aantal mensen dat onder bewind is gesteld, maar let op: schuldenbewind is geen schuldhulpverlening!


Taak van  de gemeente:

Beschermingsbewind kan voor sommige mensen noodzakelijk zijn om de financiële situatie op orde te brengen en te houden. Nu wordt er al snel gedacht dat beschermingsbewindvoerders ook een oplossing bieden voor de problematische schuldenlast. Dat klopt niet. Het saneren van de schuldenlast is een taak van de gemeente , en niet van de beschermingsbewindvoerders. De gemeente regelt zelf de schuldhulpverlening of besteedt deze werkzaamheden uit aan een schuldhulpverlenende instantie. Deze instantie onderzoekt de mogelijkheden van een oplossing voor de schuldenlast en biedt een voorstel aan de crediteuren.

Soms is het gewoon niet nodig:

Een beschermingsbewindvoerder is voor de oplossing van een schuldenlast dus niet altijd noodzakelijk. In de praktijk blijkt dat schuldenaren veelal zelf hun eigen financiën kunnen beheren zodra zij deze op de rit hebben en er een definitieve oplossing is gevonden voor de schuldensituatie. De tijdelijke hulp van een budgetcoach en hulp van een schuldhulpverlenende instantie kan in deze gevallen al voldoende zijn. De inzet van een beschermingsbewindvoerder is dan een te zware en onnodige maatregel en brengt bovendien extra kosten met zich mee. Het kabinet wil dat er beter gekeken wordt naar de noodzaak van beschermingsbewind en heeft daarvoor een wetsvoorstel ingediend. In het wetsvoorstel krijgen gemeenten een adviesrecht bij aanvragen voor beschermingsbewind.

Experiment:

In de gemeente Tilburg heeft hiervoor al een experiment plaatsgevonden. De gemeente mocht vóórafgaand aan de beslissing op een onderbewindstelling een advies aan de rechtbank uitbrengen Vooralsnog heeft de proef niet tot een keerpunt geleid. Driekwart van de mensen die op gesprek zijn geweest, hebben daarna alsnog beschermingsbewind aangevraagd   
Voor nu is het recht van advies door de gemeente dan ook nog toekomstmuziek en is het aan de persoon zelf om een goede afweging te maken over wat noodzakelijk is.

Ons advies:

Vat beschermingsbewind niet te licht op en laat u zelf niet enkel vanwege schulden zomaar onder bewind stellen. Laat u goed adviseren over de mogelijkheden van schuldhulpverlening en kijk vooral ook wat uw gemeente hierin voor u kan betekenen.

Bram Schoonen