Connect with OKKERSE on Linkedin

Vastgoedrecht

Het vastgoedrecht is het overkoepelend recht dat zich bezighoudt met juridische zaken rondom onroerende zaken in brede zin dan wel een onroerende zaak tot onderwerp heeft. Tot het vastgoedrecht rekenen wij de volgende rechtsgebieden: civiel bouwrecht, aanbestedingsrecht, bestuursrecht, huurrecht en verzekeringsrecht. Iedereen die zich met vastgoed bezig houdt ziet zich regelmatig geplaatst voor vraagstukken waarbij professionele juridische bijstand geraden is. Okkerse & Schop Advocaten geeft die juridische bijstand.

Civiel bouwrecht
Het civiel bouwrecht regelt de rechtsverhouding tussen bijvoorbeeld opdrachtgever en aannemer of architect. Naast juridisch advies bij problemen die zich voorafgaand aan de bouw en tijdens de bouw voor kunnen doen, kan ons kantoor u ook bijstaan indien zich na opleveringen problemen voordoen. Okkerse & Schop Advocaten adviseert aannemers, architecten en projectontwikkelaars, opdrachtgevers en aanbesteders en treedt zo nodig namens hen op in gerechtelijke (arbitrage-)procedures.

Aanbestedingsrecht
Het aanbestedingsrecht regelt de rechtsverhouding tussen de partij die een werk aanbesteedt en de partijen die daarop inschrijven. Het aanbestedingsrecht beperkt zich al lange tijd niet meer tot bouwprojecten. Nagenoeg alle (overheids-)inkoop en inhuur van diensten vallen onder de werking van de wet. Echter gelet op de traditionele binding met de bouwpraktijk behandelen wij het aanbestedingsrecht nog bij het vastgoed.

Bestuursrecht
Een belangrijk deel van onze bestuursrechtelijke praktijk wordt gevormd door het ruimtelijk ordeningsrecht. Hierbij gaat het over het juridische instrumentarium dat de overheid heeft om ruimtelijke ordening te bedrijven (bv. bestemmingplannen) en de mogelijkheden om daar tegen op te komen. In de rechtspraktijk rekenen we tot dit vakgebied ook het instellen van claims die te maken hebben met ruimtelijke ontwikkelingen (bv. planschadevergoeding). Alle bezwaar- en beroepsprocedures voor zover gericht tegen een besluit van een overheidsinstantie worden binnen deze sectie behandeld. Een ander belangrijk deelgebied vormen procedures rond het verlenen of intrekken van subsidies.

Huurrecht
Het huurrecht omvat het speelveld van huurder en verhuurder. In het huurrecht wordt een onderscheid gemaakt tussen huur van woonruimte en huur van bedrijfsruimte. Wij adviseren zowel professionele verhuurders als woningcorporaties e.d. als particuliere verhuurders over uiteenlopende facetten van het huurrecht, maken contracten en treden namens hen op in huurgeschillen. Voor de zakelijke en privé huurder bieden wij een passend dienstenpakket.

Verzekeringsrecht
Binnen het verzekeringsrecht behandelen wij met name bouw-gerelateerde zaken voor de grote Nederlandse verzekeraars. Naast de “pure” bouwverzekeringen behandelen wij eveneens zaken onder polissen in relatie tot exploitatie van het gebouwde zoals opstalverzekeringen, machinebreukverzekeringen, inventarisverzekeringen etc. Wij beschikken over de technische kennis welke onontbeerlijk is voor een goede behandeling van deze zaken. Zowel om een goede inschatting van de kansen te geven als de rechter of arbiter te kunnen informeren en overtuigen van de technisch relevante aspecten van een zaak.

Sectievoorzitter: mr. Hans Tuit


SpecialistenContactformulier Vastgoedrecht